27. دوز امگا‌3 چند است؟

دوز امگا‎3 نوشته شده در برنامه 1000 می باشد.