32. دوز کورکومین چقدر است؟

دوز کورکومین 40 یا 80 هست البته بستگی به شرکت تولیدی دارو دارد.