49. داخل غذاهایی که تخم مرغ دارد مثل کوکو و کوکوسبزی چقدر باید تخم مرغ زد؟

معمولاً برای شما در برنامه می‌نویسند که چقدر باید میل کنید ... ولی اگه نبود 2عدد سفیده و 1عدد زرده به شکلی که وا نرود.