51. جایگزین کره ‌نارگیل چیست؟

100گرم نارگیل میل کنید به اندازه یه حبه می‌شود