52. پروتئین وی را چگونه درست کنم؟ با شیر یا آب؟

در صورت الزام استفاده ازشیر دکتر در برنامه قید خواهند کرد در غیر این صورت با آب میل شود.