58. روغن نارگیل رو باید با یک فنجان قهوه ترکیب کنیم یا جداگانه مصرف کنیم؟

باید با هم ترکیب کنید و میل کنید البته به طبع شما بستگی دارد.