Smith Machine Back Overhead Press - سرشانه دست باز از پشت با دستگاه اسمیت

تجهیزات: دستگاه

تصاویر

ویدیوها

بازگشت