مربی آنلاین

پنل تغذیه ورزشی
150 هزار تومان

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش
پنل برنامه بدنسازی
150 هزار تومان

ارائه برنامه بدنسازی متناسب با هدف و تیپ بدنی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش
پنــل ویــژه
250 هزار تومان

ارائـه برنامـه بدنسـازی متناسـب بـا هـدف و تیـپ بدنـی شما

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیر پیشـرفت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش
پنل طلایی
500 هزار تومان

ارائه برنامه بدنسازی متناسب بـا هـدف و تیپ بـدنی شمـا

ارائــه برنامــه تخصصــی عضــلات شـکـم (coretraining)

برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

زمانبنــدی مصـرف مکمــل‌هـای ورزشـی مـورد نیـاز شمـا

ارائه برنامه هوازی متناسب با هدف شما

بررسی مسیر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

سفارش

چطور برنامه بگیریم؟

بعد از انتخاب پنــل و پرداخت به صفحه‌ی ارسال اطلاعات هدایت می‌شید .

در ایـن مرحلـه فـرم دریافـت اطلاعـات کـه آنلاینـه و شامل ترکیـب بـدنـی ، تمرینـی و غـذایـی میشـه رو تکمیل و بـرای آقای دکتـر ارسال می‌کنین (عکس بدن الزامی نیست)

بعدش دکتر برنامه ورزشی یا غذایی شما رو متناسب با هـدف، وضعیت فیزیولوژیکی و تیپ بـدنیتون تدوین و خدمتتون ارسال میکنه .

به محــض ارسـال برنامـه از سـه طریق SMS ، Email و پنل کاربریتون خدمتتـون اطلاع‌رسانـی می‌کنیـم کـه برنامه‌‌ای که خاص شما تدوین شده رو دانلود کنین .

این تازه آغاز ماجراست دکتـر و تیـم پشتیبانیشون تا رسیـدن بـه هدفتـون کنـارتـون هستـن ...