خوشمزه رژیم بگیر!

ما با برنامه‌های تغذیه‌ای مبتنی بر علم برای کاهش وزن، بهبود سلامت، افزایـش انـرژی یا به حداکثـر رسانـدن عملکـرد ورزشـی بر اسـاس سبـک زنـدگی پایـدار، بـه شما کمک می‌کنیم ضمن لذت بردن از غذاها و طعم‌های دلخواه ، تغذیـه خـود را بهینه کـرده و به اهداف و بدن رویایی خود برسید.

مربی آنلاین

پنل تغذیه ورزشی

150 هزار تومان

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش

پنل برنامه بدنسازی

150 هزار تومان

ارائه برنامه بدنسازی متناسب با هدف و تیپ بدنی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش

پنــل ویــژه

250 هزار تومان

این پنل ترکیبی از پنل تغذیه ورزشی و برنامه بدنسازی می‌باشد

ارائـه برنامـه بدنسـازی متناسـب بـا هـدف و تیـپ بدنـی شما

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیر پیشـرفت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش

پنل طلایی

500 هزار تومان

ارتباط مستقیم با دکتر روی واتساپ

ارائه برنامه بدنسازی متناسب بـا هـدف و تیپ بـدنی شمـا

ارائــه برنامــه تخصصــی عضــلات شـکـم (coretraining)

برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

زمانبنــدی مصـرف مکمــل‌هـای ورزشـی مـورد نیـاز شمـا

ارائه برنامه هوازی متناسب با هدف شما

بررسی مسیر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

سفارش

ROSS ATHLETES

نظرات شما