مربی آنلاین

پنل تغذیه ورزشی
150 هزار تومان

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش
پنل برنامه بدنسازی
150 هزار تومان

ارائه برنامه بدنسازی متناسب با هدف و تیپ بدنی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش
پنــل ویــژه
250 هزار تومان

ارائـه برنامـه بدنسـازی متناسـب بـا هـدف و تیـپ بدنـی شما

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیر پیشـرفت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش
پنل طلایی
500 هزار تومان

ارائه برنامه بدنسازی متناسب بـا هـدف و تیپ بـدنی شمـا

ارائــه برنامــه تخصصــی عضــلات شـکـم (coretraining)

برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

زمانبنــدی مصـرف مکمــل‌هـای ورزشـی مـورد نیـاز شمـا

ارائه برنامه هوازی متناسب با هدف شما

بررسی مسیر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

سفارش

ROSS ATHLETES

نظرات شما