Barbell Romanian Deadlift - ددلیفت رومانیایی با هالتر

تجهیزات: هالتر - صفحه
نحوه اجرای حرکت: 1. طوری بایستید که پاها به اندازه عرض شانه باز باشند و کمر و پشتتان کاملا صاف باشد. 2. وزنه‌ مناسب را روی هالتر قرار دهید. هالتر را طوری بگیرید که دست ها کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند. 3. برای شروع حرکت، باسن را کمی به سمت عقب برده و و هالتر را طوری به سمت زمین نزدیک کنید که مماس با زانوها باشد. سعید کنید تا جائیکه می‌توانید زانوها صاف باشند و یا خمیدگی کمی داشته باشند. 4. تاجائیکه می‌توانید هالتر را پایین ببرید، سپس با انقباض عضلات همسترینگ و باسن، سعی کنید به نقطه اولیه بازگردید. 5. در طول اجرای حرکت، کمر و پشتتان کامل صاف و بدون خمیدگی باشد. 6. این حرکت را به تعداد تکرار مشخص شده در برنامه، تکرار کنید.

تصاویر

ویدیوها

بازگشت