اهمیت فاز ناشتایی (Fasting) در ورزش

اهمیت فاز ناشتایی (Fasting) در ورزش

در دنیای امروزی، معمو ال  تمام ما روزی 3 تا 4 وعده اصلی و شاید چند میان وعده کوچک بین آن مصرف می کنیم. در مقابل اجداد ما، حتی برای مدت زمان طولنی غذا نخوردن و گرسنگی را تحمل می کردند. البته بدن ما طوری آفریده شده که می تواند به مرور زمان خودش را با الگوهای غذایی سازگار کند. بدن ما این توانایی را دارد که هر غذایی که وارد بدن می شود را هضم و جذب کند اما تنها مقادیر بیش از حد را به ناچار باید به چربی تبدیل کند .جالب اینجاست حتی اگر شما در یک وعده، غذای بسیار زیادی مصرف کنید باز هم چند ساعت بعد احساس گرسنگی می کنید و دکمه ای برای توقف حس گرسنگی در بدن وجود ندارد.

بسیاری از ورزشکاران در مقابل غذا نخوردن برای یک بازه زمانی مقاومت          می کنند. این دسته از ورزشکاران نمی دانند که بدن انسان به نحوی آفریده شده است که می تواند حتی خودش را با گرسنگی سازگار کند.

در دنیای امروزی، معمو ال  تمام ما روزی 3 تا 4 وعده اصلی و شاید چند میان وعده کوچک بین آن مصرف می کنیم. در مقابل اجداد ما، حتی برای مدت زمان طولنی غذا نخوردن و گرسنگی را تحمل می کردند. البته بدن ما طوری آفریده شده که می تواند به مرور زمان خودش را با الگوهای غذایی سازگار کند. بدن ما این توانایی را دارد که هر غذایی که وارد بدن می شود را هضم و جذب کند اما تنها مقادیر بیش از حد را به ناچار باید به چربی تبدیل کند .جالب اینجاست حتی اگر شما در یک وعده، غذای بسیار زیادی مصرف کنید باز هم چند ساعت بعد احساس گرسنگی می کنید و دکمه ای برای توقف حس گرسنگی در بدن وجود ندارد.

بسیاری از ورزشکاران در مقابل غذا نخوردن برای یک بازه زمانی مقاومت          می کنند. این دسته از ورزشکاران نمی دانند که بدن انسان به نحوی آفریده شده است که می تواند حتی خودش را با گرسنگی سازگار کند.

در دنیای امروزی، معمو ال  تمام ما روزی 3 تا 4 وعده اصلی و شاید چند میان وعده کوچک بین آن مصرف می کنیم. در مقابل اجداد ما، حتی برای مدت زمان طولنی غذا نخوردن و گرسنگی را تحمل می کردند. البته بدن ما طوری آفریده شده که می تواند به مرور زمان خودش را با الگوهای غذایی سازگار کند. بدن ما این توانایی را دارد که هر غذایی که وارد بدن می شود را هضم و جذب کند اما تنها مقادیر بیش از حد را به ناچار باید به چربی تبدیل کند .جالب اینجاست حتی اگر شما در یک وعده، غذای بسیار زیادی مصرف کنید باز هم چند ساعت بعد احساس گرسنگی می کنید و دکمه ای برای توقف حس گرسنگی در بدن وجود ندارد.

بسیاری از ورزشکاران در مقابل غذا نخوردن برای یک بازه زمانی مقاومت          می کنند. این دسته از ورزشکاران نمی دانند که بدن انسان به نحوی آفریده شده است که می تواند حتی خودش را با گرسنگی سازگار کند.

در دنیای امروزی، معمو ال  تمام ما روزی 3 تا 4 وعده اصلی و شاید چند میان وعده کوچک بین آن مصرف می کنیم. در مقابل اجداد ما، حتی برای مدت زمان طولنی غذا نخوردن و گرسنگی را تحمل می کردند. البته بدن ما طوری آفریده شده که می تواند به مرور زمان خودش را با الگوهای غذایی سازگار کند. بدن ما این توانایی را دارد که هر غذایی که وارد بدن می شود را هضم و جذب کند اما تنها مقادیر بیش از حد را به ناچار باید به چربی تبدیل کند .جالب اینجاست حتی اگر شما در یک وعده، غذای بسیار زیادی مصرف کنید باز هم چند ساعت بعد احساس گرسنگی می کنید و دکمه ای برای توقف حس گرسنگی در بدن وجود ندارد.

بسیاری از ورزشکاران در مقابل غذا نخوردن برای یک بازه زمانی مقاومت          می کنند. این دسته از ورزشکاران نمی دانند که بدن انسان به نحوی آفریده شده است که می تواند حتی خودش را با گرسنگی سازگار کند.

در دنیای امروزی، معمو ال  تمام ما روزی 3 تا 4 وعده اصلی و شاید چند میان وعده کوچک بین آن مصرف می کنیم. در مقابل اجداد ما، حتی برای مدت زمان طولنی غذا نخوردن و گرسنگی را تحمل می کردند. البته بدن ما طوری آفریده شده که می تواند به مرور زمان خودش را با الگوهای غذایی سازگار کند. بدن ما این توانایی را دارد که هر غذایی که وارد بدن می شود را هضم و جذب کند اما تنها مقادیر بیش از حد را به ناچار باید به چربی تبدیل کند .جالب اینجاست حتی اگر شما در یک وعده، غذای بسیار زیادی مصرف کنید باز هم چند ساعت بعد احساس گرسنگی می کنید و دکمه ای برای توقف حس گرسنگی در بدن وجود ندارد.

بسیاری از ورزشکاران در مقابل غذا نخوردن برای یک بازه زمانی مقاومت          می کنند. این دسته از ورزشکاران نمی دانند که بدن انسان به نحوی آفریده شده است که می تواند حتی خودش را با گرسنگی سازگار کند.

در دنیای امروزی، معمو ال  تمام ما روزی 3 تا 4 وعده اصلی و شاید چند میان وعده کوچک بین آن مصرف می کنیم. در مقابل اجداد ما، حتی برای مدت زمان طولنی غذا نخوردن و گرسنگی را تحمل می کردند. البته بدن ما طوری آفریده شده که می تواند به مرور زمان خودش را با الگوهای غذایی سازگار کند. بدن ما این توانایی را دارد که هر غذایی که وارد بدن می شود را هضم و جذب کند اما تنها مقادیر بیش از حد را به ناچار باید به چربی تبدیل کند .جالب اینجاست حتی اگر شما در یک وعده، غذای بسیار زیادی مصرف کنید باز هم چند ساعت بعد احساس گرسنگی می کنید و دکمه ای برای توقف حس گرسنگی در بدن وجود ندارد.

بسیاری از ورزشکاران در مقابل غذا نخوردن برای یک بازه زمانی مقاومت          می کنند. این دسته از ورزشکاران نمی دانند که بدن انسان به نحوی آفریده شده است که می تواند حتی خودش را با گرسنگی سازگار کند.

در دنیای امروزی، معمو ال  تمام ما روزی 3 تا 4 وعده اصلی و شاید چند میان وعده کوچک بین آن مصرف می کنیم. در مقابل اجداد ما، حتی برای مدت زمان طولنی غذا نخوردن و گرسنگی را تحمل می کردند. البته بدن ما طوری آفریده شده که می تواند به مرور زمان خودش را با الگوهای غذایی سازگار کند. بدن ما این توانایی را دارد که هر غذایی که وارد بدن می شود را هضم و جذب کند اما تنها مقادیر بیش از حد را به ناچار باید به چربی تبدیل کند .جالب اینجاست حتی اگر شما در یک وعده، غذای بسیار زیادی مصرف کنید باز هم چند ساعت بعد احساس گرسنگی می کنید و دکمه ای برای توقف حس گرسنگی در بدن وجود ندارد.

بسیاری از ورزشکاران در مقابل غذا نخوردن برای یک بازه زمانی مقاومت          می کنند. این دسته از ورزشکاران نمی دانند که بدن انسان به نحوی آفریده شده است که می تواند حتی خودش را با گرسنگی سازگار کند.

 در این شرایط هر چه بدن به سمت متابولیسم چربی ها و اجسام کتونی سوق پیدا کند قطعا موفق تر و کارآمدتر خواهد شد. علاوه بر این، یک دوره گرسنگی        می تواند مکانیسم دفاعی قدرتمندی را در بدن فعال کند .حداقل کمترین دستاوردی که در اثر غذانخوردن برای مدت زمانی در بدن ایجاد می شود افزایش ترشح هورمون رشد است. این همان چیزی است تمام ورزشکاران به دنبال آن هستند. افزایش طبیعی ترشح هورمون رشد!

شاید این موضوع برای شما تا حدی عجیب و باورنکردنی باشد که چطوری می توان با غذانخوردن برای مدت زمانی، محیط آنابولیکی بدنمان را افزایش دهیم. در حالی که ناشتایی بخش مهمی از رژیم غذایی آنابولیک است که رعایت قوانین آن          می تواند تا حد چشمگیری ترشح هورمون رشد را افزایش دهد.

پروتئین ها و کربوهیدرات تولید و ترشح انسولین را تحریک می کنند که به نوبه خود افزایش سطوح انسولین در بدن، تولید هورمون رشد را متوقف می کند .برعکس، زمانی هورمون رشد ترشح می شود که سطوح انسولین در پایین ترین حد خود باشد و تا زمانی که سطوح انسولین پایین نگه داشته می شود، ترشح ضربانی هورمون رشد افزایش پیدا می کند.

بنابراین اینکه فقط تصور کنید با غذا خوردن، اون هم چندین وعده در طول روز می توانیم به بدنی حجیم و عضلانی دست پیدا کنیم، یک تصور کاملا اشتباه است. در حالی که بدن باید در ساعاتی از روز وارد فاز ناشتایی برود تا تعادل هورمون های آنابولیک در بدن ایجاد شود.

انشاالله در پست های بعدی راجع به فاز بندی رژیم غذایی و اینکه در هر فاز چه هورمون هایی باید ترشح شود صحبت خواهم کرد.


1398/12/3

برچسب‌ها