مروری بر متابولیسم اجسام کتونی

مروری بر متابولیسم اجسام کتونی

مروری بر متابولیسم اجسام کتونی

حضور اجسام کتونی در پلاسما بازگوکننده تعادل بین تولید کبدی کتون (کتوژنز) و تجزیه و استفاده در بافت های محیطی (کتولیز) است. هر یک از این دو جایگاه تحت کنترل عوامل بسیار زیادی هستند. در واقع؛ کتوژنز یک واکنش انطباقی محافظانه است که نقش حیاتی در زنده ماندن موجودات زنده در شرایط غذایی بحرانی و همچنین تامین سوخت مغز دارد. توجه داشته باشید سوخت ترجیحی مغز گلوکز است، اما در شرایطی که گلوکز خون افت می کند و بدن در وضعیت گرسنگی قرار می گیرد اسیدهای چرب و پروتئین ها نمی توانند سوخت مورد نیاز مغز را تامین کنند. در این زمان، تنها اجسام کتونی هستند که می توانند به عنوان منبع سوختی سیستم عصبی ایفای نقش کنند.

در شرایط پس جذبی (بعد از غذاخوردن)، مقدار حضور اجسام کتونی در پلاسما تقریبا کمتر از 0.1 میلی مول است درحالی که در شرایط گرسنگی و زمانی که متابولیسم اجسام کتونی خیلی افزایش پیدا می کند (هایپرکتونمی)، مقدار حضور اجسام کتونی در پلاسما از 0.2 میلی مول نیز تجاوز می کند. مقدار اجسام کتونی تحت تاثیر عوامل مختلفی است و در وضعیت های مختلف، مقادیر آن کاملا تفاوت دارد (شکل زیر را مشاهده کنید).    

زمانی که شما یک وعده کربوهیدراتی یا پروتئینی را مصرف می کنید، مقدار اجسام کتونی موجود در پلاسما کمتر از 0.1 میلی مول است و در شرایطی مثل ناشتا بودن شبانه، رعایت یک رژیم غذایی کتوژنیک، روزه داری طولانی مدت و گرسنگی مقادیر اجسام کتون در پلاسما افزایش پیدا می کند. بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی طولانی مدت، مقدار کتون پلاسما بعد از ورزش ممکن است بسته به شدت و مدت فعالیت ورزشی، آمادگی هوازی و وضعیت تغذیه ای ورزشکار متفاوت باشد ( بین 0.3 تا 2.0 میلی مول). نسبت HBβ به AcAc در گردش خون معمولا 1 به 1 تا 1 به 3 است، اما حین وضعیت های تغذیه ای گفته شده در بالا ممکن است این نسبت 6 تا 10 برابر شود، به همین دلیل تغییرات HBβ در پلاسما، منعکس کننده اصلی اجسام کتونی در گردش خون هستند. یک محدوده غلظت بهینه HBβ برای بهبود عملکرد ورزشی بعد از مصرف مکمل کتونی بین 1 تا 3 میلی مول پیشنهاد شده است.

 


1398/10/14

برچسب‌ها