4. اعداد نوشته شده در کنار ویتامین‌ها و مینرال‌ها، دوزهای آنهاست؟

بله و از داروخانه و به صورت قرص یا پودر باید تهیه کنید.