9. منظور از یک واحد میوه چیست؟

منظور یک واحد میوه متوسط است. برای مثال یک عدد موز متوسط، هلو متوسط، یک برش هندوانه و . ...