11. سبزیجات نوشته شده در رژیم رو بهتره چگونه مصرف کنیم؟
اگر شما مشکل گوارشی نداشته باشید میتوانید سبزیجات را هم به شکل خام و هم پخته مصرف کنید؛
اما اگر با مصرف سبزیجات خام دچار دل درد، ضعف و یا هر گونه مشکل گوارشی دیگه میشید بهتره
که سبزیجات را به شکل پخته مصرف کنید.

سایر سؤالات متداول