12. جاهایی که در برنامه نقطه‌چین است یا ماده غذایی نوشته نشده به چه معناست؟

به این معناست که شما در آن بازه زمانی از روز در فاز فستینگ قرار می‌گیرید و نباید هیچگونه کالری وارد بدن شود