13. می توانیم برخی از مواد غذایی‌ها رو در برنامه غذایی باهم جابه‌جا کنیم؟

برای راحتی رژیم می توانید برخی روزها، وعده های غذایی نهار یا شام را با یکدیگر جا به جا کنید، اما ترکیب درست مغذی ها باید حفظ شود