13. آیا می‌توانیم برخی از مواد غذایی‌ رو در برنامه غذایی باهم جابه‌جا کنیم؟
برای ایجاد تنوع و راحتی در رژیم غذایی، شما میتوانید وعده های غذایی روز های مختلف رو با
یکدیگر جا به جا کنید.
برای مثال: شما میتوانید ناهار روز شنبه رو با سه شنبه جا به جا کنید، اما نکته ای که خیلی مهمه
ترکیب درشت مغذی ها در رژیم باید حفظ بشه، برای مثال: اگر ناهار روز شنبه شما سینه مرغ و
سبزیجات هست و هیچ گونه کربوهیدراتی وجود نداره نمیتوانید با ناهار روز سه شنبه که لوبیا پلو
با گوشت هست جا به جا کنید.
شما میتوانید سینه مرغ و سبزیجات رو مثلا با: گوشت قرمز با سبزیجات یا غذاهای دریایی با
سبزیجات جا به جا کنید.
پس اگر در وعده غذایی کربوهیدرات نوشته نشده نمیتوانید خودسرانه کربوهیدرات اضافه یا کم
کنید، ترکیب درشت مغذی ها باید حفظ بشه ولی شما میتوانید تنوع در رژیم غذایی ایجاد کنید
و وعده ها رو با یکدیگر جا به جا کنید.

سایر سؤالات متداول