18. قبل از تمرین می توانیم قهوه مصرف کنیم؟

بله ولی مجاز نیستید قهوه خود را با شیر میل کنید .