20. کورکومین و کروم‌پیکولینات چیست و از کجا باید تهیه کرد؟

کورکومین و کروم پیکولینات قرص هایی هستند که باعث افزایش حساسیت انسولین می شوند و از داروخانه باید تهیه شوند.