23 . کره‌ نارگیل، کره‌ بادام‌ زمینی و روغن‌ نارگیل رو باید از کجا تهیه کرد؟

از مراکزی که انواع روغن ها و کره ها را می گیرند تهیه شود.