24. برای تنوع در طبخ غذاها می‌توانیم از انواع طبخ به دلخواه استفاده کنیم؟

بله می‌توانید