28. وزن غذاها به صورت خام است یا پخته؟

گرم غذاها به صورت خام در نظر گرفته می شود.