26. وزن غذاها به صورت خام است یا پخته؟
وزن غذاها به صورت خام در نظر گرفته می‌شود.

سایر سؤالات متداول