30 در برنامه غذایی جاهایی که به رنگ قرمز نوشته شده به چه معناست؟

این رنگ‌ها جنبه زیبایی دارند و برای جداسازی قسمت‌های مختلف برنامه هستند... مثلاً اقای‌دکتر وعده های نهار و شام رو به یک رنگ مینویسن و میان وعده‌ها رنگ دیگه و ویتامین هارو معمولاً قرمز رنگ مینویسن...