32. برای اثر بخشی بهتر چه دوزی از مکمل کروم پیکولینات یا کروم ترکیبی را مصرف کنیم؟
معمولا دوز مصرفی برای مکمل کروم پیکولینات 200 میکروگرم در روز هست، اما به دلیل اینکه در
مکمل کروم ترکیبی، کروم پیکولینات به شکل ترکیبی با سایر مواد دیگه به بازار عرضه میشه
معمولا توی این مکمل ها دوز کروم هم کمتر هست اما به طور نرمال شما به دوز 100 الی 200
میکروگرم از کروم پیکولینات در روز نیاز دارید.

سایر سؤالات متداول