37. دوزمصرفی قرص کروم پیکولینات و کورکومین چقدراست؟

قرص کروم پیکولینات دوزش 200 میکروگرم هست وکورکومین دوزش روی مکمل نوشته شده است و یک عدد کافیست.