38. قرص دارچین چه زمان بهتراست مصرف شود؟

بهتراست که بعد ازغذا مصرف شود مثلاً بعد ازناهاریا شام.