39. جایگزین حلیم؟

شما می‌توانید جایگزین حلیم یکی از وعده‌های صبحانه برنامه غذایی تان را جایگزین کنید( به دلخواه).