40. اشواگاندا قرصه یا پودر؟

هم قرص هست وهم پودر که قرصش یک عدد و پودرش یک قاشوق غذاخوری می باشد.