43. چرا بعد ازیک مدت که برنامه رو رعایت کردم وزنم کم نمی‌شود؟

زیرا شما به احتمال زیاد سایز کم کردین یا عضله ساختید و چربی از دست دادید درنتیجه وزن شما ثابت مانده است.
ولی به صورت کلی ترازو معیار کلی برای بررسی تغییرات شرایط بدنی نیست و بهتر است برای بررسی بهتر تغییرات از تست بادی کامپوزیشن استفاده کنید.