44. به جای MCT oil از چه روغنی استفاده کنیم؟

به جای MCT oil می‌توانید از روغن نارگیل استفاده کنید.