41. شیر بادام را چگونه درست کنیم؟
20 عدد بادام را در آب یک شب تا صبح خیس کنید و بعد پوستش را جدا کنید (برای سهولت می توانید با پوست هم درست کنید) همراه با کمی آب داخل بلندر بریزید و در نهایت شیر بادام آماده مصرف است.

سایر سؤالات متداول