48. شیر بادام رو چگونه درست کنیم؟

20 عدد بادام را در آب یک شب تا صبح خیس می کنید. وبعد پوستش را می‌کنید و در میکسر میریزید وکمی آب اضافه می کنید که شبیه شیر شود.