42. برای سرخ کردن مواد غذایی از چه روغنی استفاده کنیم؟
از کره حیوانی، روغن کنجد و روغن نارگیل می توانید استفاده کنید.

سایر سؤالات متداول