53. برای سرخ کردن مواد غذایی از چه روغنی استفاده کنیم؟

از روغن کنجد و روغن نارگیل استفاده کنید.