43. آیا می‌توانیم داخل قهوه از شیر استفاده کنیم؟
اگر قهوه شما قبل از تمرین است مجاز به استفاده از شیر نیستید، زیرا باعث ایجاد تهوع در حین تمرین می‌شود ولی اگر قهوه شما غیر از زمان تمرین است می‌توانید مقدار کمی شیر کم‌چرب به آن اضافه کنید.

سایر سؤالات متداول