44. اگر مکمل کروم پیکولینات را پیدا نکردم چه ماده‌ای جایگزینش کنم؟
به جای کروم پیکولینات می‌توانید از کرومیوم استفاده کنید یا از مکمل کروم ترکیبی استفاده کنید.

سایر سؤالات متداول