59. اگرمکمل کروم پیکولینات رو پیدا نکردم چی جایگزینش استفاده کنم؟

به جای کرومپیکولینات میتوانید از کرومیوم استفاده کنید و اگر موجود نبود حذف کنید.