60. گرم یک کف دست نان ویک کفگیر برنج چند است؟

یک کف دست نان 30 گرم است و یک کفگیر برنج کته + 6 ق غ خوری ست که معادل 100گرم هست