47. یک کف دست نان جو، سنگک و نان جو دو سر چه مقدار است؟
یک کف دست نان تقریبا معادل 30 گرم نان هست، البته تو رژیم غذایی خیلی ضرورتی نداره شما
درگیرِ وزن کردن مواد غذایی به طور دقیق باشید چون ممکن دچار وسواس فکری بشید و رعایت
کردن حدود اون مقدار هم کافی هست.
اون چیزی که مهمه ترکیب درشت مغذی ها در هر وعده غذایی هست، اینکه نوشته شده یک کف
دست نان خیلی خودتون رو اذیت نکنید اگر یک مقدار بیشتر یا کمتر بشه خیلی تغییری در نتیجه
رخ نخواهد داد ولی مهم رعایت رژیم غذایی به شکل اصولی و کامل هست.

سایر سؤالات متداول