62. به جای پودر‌ کدو از چی استفاده کنیم؟

به جای پودرکدو از میکس حبوبات استفاده کنید.