63. وزن حبوبات نوشته شده به صورت خام هست یا پخته شده ؟
وزن حبوبات نوشته شده در برنامه غذایی شما وزن خام است.

سایر سؤالات متداول